Čistenie a úprava vody

Chráňme si prírodu a čistime odpadovú vodu na jej ďalšie použitie.

Vyčistia vašu odpadovú vodu na takú kvalitu, ktorá umožní jej zachytávanie v akumulačnej nádrži na ďalšie použitie, príp. vypúšťanie do vodného toku, dažďovej kanalizácie, trativodu.

Zachytia a odlúčia voľné ropné látky z komunikácií, parkovísk a iných odstavných plôch, autoopravovní a autoumyvární.

Pre reštaurácie, kuchyne, vývarovne a všade tam, kde sa do odpadových vôd dostávajú oleje a tuky, ktoré je potrebné zachytávať a chrániť tak kanalizáciu pred zanášaním a zalepením.

Na osadenie vodomeru a príslušných armatúr v zelenom páse slúžia vodomerné šachty. Ako zásobníky na rôzne médiá vyrobíme nádrž podľa požiadavky.